Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door My Marketing School.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door My Marketing School zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. My Marketing School en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien My Marketing School niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat My Marketing School in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door My Marketing School bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door My Marketing School als juist worden aangemerkt.

2.2 My Marketing School kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is My Marketing School daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij My Marketing School anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht My Marketing School niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle door My Marketing School vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als Opdrachtgever het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

3.3 Indien Opdrachtgever achterloopt met betalingen, dan houd My Marketing School mij het recht voor om een consultancygesprek af te zeggen en verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever de betreffende termijn(en) heeft betaald.

3.4 Kaarten die gekocht worden voor een event van My Marketing School kunnen niet geannuleerd worden. My Marketing School beroept zich hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

3.5 My Marketing School is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4: Inschakeling van derden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien My Marketing School derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever My Marketing School derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. My Marketing School dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 My Marketing School zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien door My Marketing School of door My Marketing School ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan My Marketing School aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan My Marketing School worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan My Marketing School zijn verstrekt, heeft My Marketing School het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan My Marketing School ter beschikking heeft gesteld. My Marketing School is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat My Marketing School is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. My Marketing School zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is My Marketing School gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van My Marketing School op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan My Marketing School een verzoek tot

wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens My Marketing School gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van My Marketing School daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 My Marketing School is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst My Marketing School ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van My Marketing School kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is My Marketing School bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van My Marketing School kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van My Marketing School op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien My Marketing School de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien My Marketing School tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is My Marketing School gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is My Marketing School gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door My Marketing School, zal My Marketing School in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor My Marketing School extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij My Marketing School anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het My Marketing School vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van My Marketing School op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien My Marketing School niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 My Marketing School heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is My Marketing School toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal My Marketing School zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. My Marketing School zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 My Marketing School is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop My Marketing School geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor My Marketing School niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van My Marketing School of van derden, ziekte van de medewerker van My Marketing School, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. My Marketing School heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat My Marketing School haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 My Marketing School kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voorzoveel My Marketing School ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is My Marketing School gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal My Marketing School zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien My Marketing School aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 My Marketing School is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat My Marketing School is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien My Marketing School aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van My Marketing School beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van My Marketing School is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor My Marketing School geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 My Marketing School is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 My Marketing School sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door My Marketing School bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van My Marketing School of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 My Marketing School zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke My Marketing School jegens Opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart My Marketing School tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van My Marketing School bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart My Marketing School volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan My Marketing School door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien My Marketing School door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden My Marketing School zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is My Marketing School, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van My Marketing School en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10: Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en My Marketing School anders is overeengekomen.

Annulering Open inschrijving

10.2.1 Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door My Marketing School bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. Training, informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars.

10.2.2 My Marketing School behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door My Marketing School, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.2.3 My Marketing School heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.2.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.2.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met My Marketing School, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

10.2.6 Annulering dient uitsluitend per – door My Marketing School bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door My Marketing School.

10.2.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen. Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.2.8 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of
adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

10.3.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van My Marketing School aanleiding is om anderszins overeen te komen.

Annulering online programma

10.4.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 11: Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van My Marketing School binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. My Marketing School is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan My Marketing School verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt My Marketing School zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is My Marketing School gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van My Marketing School om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan My Marketing School verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van My Marketing School verboden om de door My Marketing School verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij My Marketing School.

Artikel 13: Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die My Marketing School via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. My Marketing School houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met My Marketing School zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van My Marketing School, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft My Marketing School het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.